Privacybeleid GEWOONLeven.

Versie d.d. januari 2019 

Inleiding

In deze Privacyverklaring legt GEWOONLeven uit hoe zij omgaat met privacy en persoonsgegevens. GEWOONLeven is een handelsnaam van mevrouw Amber Bohncke en zij staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71597417. Dit Privacy Statement is gericht aan iedereen die gebruikt maakt van de website van GEWOONLeven en/of betrokken raakt bij de uitvoering van de diensten van GEWOONLeven. Heeft u vragen over het beleid, neem dan contact op met GEWOONLeven: mevrouw Amber Bohncke via (correspondentieadres: GEWOONLeven t.a.v. mevrouw A. Bohncke, Computerweg 1 H, 3821 AA Amersfoort). 

Verwerken van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de website of de dienst van GEWOONLeven, verstrekt u uw persoonsgegevens aan GEWOONLeven. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan, maar niet uitsluitend, het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen van die gegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens ten behoeve van de uitvoering van de gevraagde dienst

Uw gegevens worden door GEWOONLeven zorgvuldig verwerkt. GEWOONLeven houdt zich hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Als u een dienst afneemt of een vraag stelt via de website dan laat u gegevens bij mij achter. GEWOONLeven verwerkt dus alleen die gegevens die door uzelf aan GEWOONLeven bekend gemaakt zijn in het kader van de door u gevraagde dienst. GEWOONLeven bewaart deze gegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van de diensten, zoals hieronder en in het Verwerkingsregister beschreven.

Minderjarig

Minderjarigen mogen zonder toestemming van hun wettelijk vertegenwoordigers geen persoonsgegevens verstrekken aan GEWOONLeven. Onder minderjarig wordt verstaan, jonger dan 16 jaar.

Verzoek om verwijdering, inzage en correctie

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en / of te laten verwijderen. U kunt uw verleende toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegeven naderhand ook weer intrekken. GEWOONLeven draagt er zorg voor om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, uw verzoek door te voeren. U ontvangt daarover schriftelijk bericht. Indien noodzakelijk, staat het GEWOONLeven vrij eerst nadere identificatie op te vragen alvorens uw verzoek in behandeling te (kunnen) nemen.

Klachten

GEWOONLeven wijst u er op dat u als betrokkene een klacht tevens kan indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Welke gegevens worden verzameld en met welk doel

GEWOONLeven verzamelt gegevens als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, als u het contactformulier invult op de website of voor de uitvoering van de gevraagde dienst. In die gevallen vraagt of verkrijgt GEWOONLeven onder andere de volgende gegevens: namen, (factuur)adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, betalingsgegevens, IP-adres.

De informatie die u bij GEWOONLeven achterlaat, wordt gebruikt om de aangeboden diensten op de website te verbeteren. En voorts om de gevraagde dienst te leveren. De gegevens die u bij GEWOONLeven achterlaat, worden niet verkocht, uitgewisseld of overgedragen aan onbekende andere bedrijven, zonder uw expliciete toestemming hiervoor, uitgezonderd de noodzakelijke uitwisseling van gegevens om de gevraagde dienst te leveren.

GEWOONLeven verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van de gevraagde dienst;
 • Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Marketingdoeleinden, zoals het verstrekken van informatie en het versturen van nieuwsbrieven.

Bescherming

Ter bescherming van de ontvangen gegevens heeft GEWOONLeven verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van verwerkersovereenkomsten met zogenaamde verwerkers in de zin van de AVG.

GEWOONLeven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer – SSL). Hierdoor wordt alle informatie tussen u en onze website afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Indien nodig of wanneer de algemene beveiligingsstandaarden binnen Nederland en/of Europa veranderen, veranderd GEWOONLeven eveneens haar beveiligingsbeleid.

Cookies en IP-adres

GEWOONLeven maakt zelf geen gebruik van cookies. De website provider van GEWOONLeven wél. Ook wordt uw IP-adres geregistreerd door de website provider van GEWOONLeven. Cookies is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt zodat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, of feitelijk de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Deze informatie wordt verzameld, zodat de website van GEWOONLeven in staat is om bij een volgend bezoek uw browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en op te slaan. GEWOONLeven maakt gebruik van één soort cookies, dit is een functionele cookie (technisch noodzakelijke cookie).

Functionele cookies

Deze cookies hebben een functionele rol binnen onze website, zonder deze cookies zou onze website niet goed functioneren. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat, als je eenmaal inlogt, je ingelogd blijft.

Uw persoonsgegevens en derden

GEWOONLeven verkoopt, verhandelt of geeft persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door. Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar GEWOONLeven een overeenkomst mee heeft gesloten en die haar helpen de website te hosten en/of GEWOONLeven daarbij of ter zake de uit te voeren opdracht ondersteunend van dienst zijn en zoals dit hierboven onder het kopje “Cookies” is beschreven. De partijen dienen wel in te stemmen de verkregen informatie vertrouwelijk te houden.

Daarnaast mag GEWOONLeven ter bescherming van rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of om te voldoen aan de wet, informatie vrijgeven. Het staat GEWOONLeven vrij om niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie aan andere partijen te verstrekken voor marketing en/of reclame doeleinden of andere vormen van gebruik.

Diensten of producten van derden

GEWOONLeven biedt geen diensten of producten van derden rechtstreeks aan op haar website. Wel kunnen derden worden ingeschakeld om de betreffende dienst aan u te kunnen leveren. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan postverzending, drukkerijen en hostingdiensten.

GEWOONLeven zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Doorlinken naar websites van derden

Verwijzingen naar websites die niet door GEWOONLeven worden beheerd c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. GEWOONLeven is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde.

Actuele Privacyverklaring

GEWOONLeven behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina. Raadpleegt u deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.